Narzędzia do wspomagania e-Learningu >>> Strona główna >>>

Na tej stronie znajdziesz krótkie instrukcje wyjaśniające różne funkcjonalności Uczelnianej Platformy e-Learningowej (UPeL), o które jesteśmy najczęściej pytani.

Jeśli nie odnajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie możesz zajrzeć do pełnej dokumentacji platformy Moodle (na której oparta jest platforma UPeL): www.moodle.org

Zawsze możesz też skontaktować się z Centrum e-Learningu i zadać pytanie.
Adres do kontaktu: cel@agh.edu.pl

Zespół Centrum e-Learningu AGH
www.cel.agh.edu.pl

O Uczelnianej Platformie e-Learningowej (UPeL)

Platforma oparta jest o system Moodle, jedno z najbardziej kompleksowych rozwiązań edukacyjnych stosowanych na całym świecie.

Każdy wydział, a także kilka jednostek pozawydziałowych posiada swój obszar platformy. Obszarami wydziałowymi zarządzają administratorzy wydziałowi. Nad wszystkim czuwają administratorzy z Centrum e-Learningu >> LISTA OBSZARÓW I ADMINISTRATORÓW.

Uczelniana Platforma e-Learningowa AGH jest utrzymywana na serwerach Centrum e-Learningu zlokalizowanych w Uczelnianym Centrum Informatyki.

Aktywacja konta na UPeL

Każdy nauczyciel akademicki, doktorant i student posiadający konto w systemie dziekanat może samodzielnie aktywować konto na Uczelnianej Platformie e-Learningowej (UPeL). Aktywacja konta daje dostęp do obszaru wydziału macierzystego i pozwala na natychmiastowe korzystanie z platformy.

Dodatkowo nauczyciele akademiccy posiadający w systemie dziekanat konto dydaktyka mają od razu uprawnienia do zakładania kursów.

Aby aktywować konto, wybierz z LISTY OBSZARÓW I ADMINISTRATORÓW obszar swojego wydziału. Następnie kieruj się wskazówkami umieszczonymi pod formularzem logowania.

Platforma UPeL składa się z kilkunastu obszarów wydziałowych oraz kilku obszarów jednostek pozawydziałowych. Każdy użytkownik automatycznie ma dostęp do obszaru swojego wydziału macierzystego a także innych obszarów pozawydziałowych.

Jeśli potrzebujesz aktywować konto na innym obszarze wydziałowym zgłoś taką potrzebę na adres upel@agh.edu.pl.

Zakładanie kursu

Aby założyć kurs na obszarze wydziałowym platformy UPeL wejdź do Administracji serwisu.

Wybierz Zarządzaj kursami i kategoriami.

Kliknij przycisk Utwórz nowy kurs.

Pojawia się formatka, z pomocą której założysz nowy kurs i zdecydujesz o jego ustawieniach.

Niektóre elementy są oczywiste, niektórym warto poświęcić chwilę uwagi. Te trudniejsze zostaną tu omówione.

Krótka nazwa kursu: Warto zadbać o to by była ona charakterystyczna (może np. składać się z pierwszych liter słów występujących w tytule kursu). Jest to ważne ponieważ ta skrócona nazwa będzie pojawiać się w pasku nawigacyjnym w górnej części platformy oraz na liście MOJE KURSY z lewej strony platformy. Będzie się też pojawiać na początku tytułów maili wysyłanych z platformy.

Układ: Najczęściej stosowanym układem jest układ tematyczny pozwala na największą swobodę i elastyczność w organizacji kursu. Kurs dzielony jest na sekcje tematyczne, a autor kursu może decydować o tytule każdej sekcji.

Śledzenie ukończenia: W śledzeniu ukończenia decyduję się o tym czy ma zostać włączona możliwość zaznaczania przez studentów i przez system ukończonych elementów.

Wypełniając tę formatkę zakłada się kurs, a właściwie kontener na kurs, który w kolejnym kroku można wypełnić treściami i aktywnościami dla studentów.

Aby móc zacząć modyfikować kurs i uzupełniać go o zasoby i aktywności należy kliknąć w koło zębate w prawym górnym rogu i wybrać włącz tryb edycji.

Zasoby i aktywności można dodawać klikając Dodaj aktywność lub zasób.

Reset kursu przed nowym semestrem

Kurs raz poprowadzony można wyczyścić i uruchomić ponownie. Robi się to poprzez reset kursu.

Aby wykonać reset kursu wejdź do wybranego kursu, kliknij w szare koło zębate a następnie wybierz Reset.

Pojawi się formatka, w której definiujesz, jakie informacje mają zostać usunięte. Zaznacz wszystko, co chcesz wyczyścić.

Narzędzie do resetowania kursów jest wyposażone w opcję wyboru domyślnego. Przycisk Wybierz domyślne u dołu formatki zaznaczy do usunięcia wszystkie informacje o użytkownikach zostawiając np. założone grupy (puste) czy strukturę Dziennika ocen (kategorie, dodatkowe elementy).

Samodzielne zapisy studentów do kursu

W chwili założenia kursu domyślnie włączoną metodą zapisu do kursu jest Zapisywanie ręczne. Oznacza to, że tylko osoba z rolą Prowadzącego może zapisać studentów do kursu. W sytuacji, gdy grupy są liczne, jest to metoda pracochłonna i nieefektywna.

Aby studenci mogli sami zapisywać się do kursu, należy włączyć w kursie Zapisywanie samodzielne.

Aby włączyć w kursie Zapisywanie samodzielne wejdź do kursu. Z menu po stronie prawej wybierz Uczestnicy.

Na kolejnej stronie kliknij w szare koło zębate.

Jeśli w Twoim kursie zostało już kiedyś włączone Zapisywanie samodzielne zobaczysz je od razu na liście, możesz w nie klinąć i przejść od razu do ustawień.

Jeśli to nowy kurs, musisz najpierw włączyć Zapisywanie samodzielne. Aby włączyć Zapisywanie samodzielne kliknij w rozwijanym menu w Metoda zapisów

Spośród opcji, które się pojawiły wybierz Metoda zapisów.

Na stronie z listą metod zapisów aktywuj Zapisywanie samodzielne (student), poprzez kliknięcie w ikonę przekreślonego oka.

Następnie kliknij w ikonę koła zębatego, aby doprecyzować ustawienia.

Możesz tutaj zdefiniować, jak będzie działać włączona metoda.

Na liście jest wiele opcji. Kluczową opcją jest Klucz dostępu. Klucz dostępu warto wprowadzić. Dzięki temu tylko osoby, które go posiadają będą mogły zapisać się do tego kursu. Jeśli pozostawisz to miejsce puste, każdy użytkownik platformy będzie mógł zapisać się na kurs.

Domyślnie Zezwól na samodzielną rejestrację oraz Zezwól na nowe zapisy jest ustawione na Tak i tego nie zmieniaj.

Pozostałe opcje na tej liście możesz ustawić dowolnie. Niektóre są oczywiste, niektóre dysponują pomocnymi podpowiedziami dostępnymi po kliknięciu w szarą ikonę ze znakiem zapytania.

Po ustawieniu wszystkich opcji, kliknij Zapisz zmiany.

Opcję Zapisywanie ręczne, która jest na liście Metod zapisów pozostaw włączoną. Pozwoli to na manualne zapisywanie osób, np. dodatkowych prowadzących lub usuwanie osób, które pojawiły się w kursie, a nie powinny mieć do niego dostępu.

Samodzielne zapisy studentów do kursu z jednoczesnym przypisaniem do grup

Istnieje również możliwość uruchomienia samodzielnych zapisów z jednoczesnym przypisaniem studentów do konkretnych grup.

Aby to zrobić należy najpierw wykonać te same czynności co w przypadku Samodzielne zapisy studentów do kursów.

W formatce definiującej zachowanie Zapisywania samodzielnego dodatkowo ustaw opcję Użyj grupowych kluczy dostępu na Tak.

W kolejnym kroku przejdź elementu Uczestnicy w lewym menu platformy. Następnie na stronie z uczestnikami kliknij w szare koło zębate.

Z rozwijanej listy wybierz Grupy.

W oknie podglądu grup wybierz Utwórz grupę.

Nadaj grupie nazwę i ustal Klucz grupowy. Klucz będzie jednocześnie zapisywał do kursu i od razu przypisywał do tej grupy.

W zależności od potrzeb stwórz dowolną ilość grup, a klucze przekaż studentom np. podczas pierwszych zajęć.

Studentom przekaż tylko Klucz grupowy (nie przekazuj ogólnego klucza dostępu do kursu). Klucz grupowy spełnia dwie funkcje: zapisuje do kursu i zapisuje do odpowiedniej grupy.

Przypisywanie aktywności do grup

W jednym kursie mogą się znaleźć różne aktywności dla różnych grup. Członkowie danej grupy mogą nie widzieć aktywności przeznaczonych dla członków innych grup.

Aby przypisać aktywności do konkretnej grupy wejdź do kursu. W kolejnym kroku włącz tryb edycji. Przy wybranej aktywności kliknij Modyfikuj > Edytuj ustawienia.

W ustawieniach zadania odnajdź kategorię Ogranicz dostęp. Kliknij w nią, a następnie w przycisk Dodaj ograniczenie.

Spośród dostępnych opcji wybierz opcję Grupa, a następnie ustaw konkretną grupę, która powinna mieć dostęp do tego zadania.

Dobrą praktyką jest też ukrycie takiego zadania przed innymi grupami. Aby to zrobić kliknij w ikonę oka przy dopiero co dodanym ograniczeniu. Oko zmieni się na przekreślone i od tej pory tylko ta wybrana grupa będzie widzieć to zadanie w kursie.

Jako Prowadzący zobaczysz wszystkie zadania dla wszystkich grup w kursie z adnotacjami na temat ich dostępności dla poszczególnych grup.

Włączenie możliwości odznaczania wykonanych zadań, przeczytanych materiałów (Twój postęp)

Platforma jest wyposażona w moduł, który ułatwia użytkownikom śledzenie swoich postępów poprzez zaznaczanie wykonanych zadań. Możesz go włączyć w każdym swoim kursie.

Aby włączyć Twój postęp wejdź do kursu, kliknij w szare koło zębate w prawym górnym i wybierz z listy Edytuj ustawienia. Na liście ustawień kursu odnajdź Śledzenie ukończenia. Kliknij i przestaw tę opcję na Tak.

Od tej chwili w ustawieniach każdego elementu (zasoby i aktywności) na kursie pojawiła się dodatkowa opcja.

Włącz tryb edycji. Wybierz dowolny element kursu, kliknij Modyfikuj > Edytuj ustawienia i w formatce danego elementu odnajdź kategorię Ukończenie aktywności.

Tutaj możesz ustalić co powoduje, że aktywność jest oznaczana jako wykonana. Może się to dziać automatycznie, np. gdy student osiągnie próg zaliczenia w teście lub gdy otrzyma ocenę za zadanie. Możesz też każdy element ustawić tak, aby student sam mógł oznaczyć, kiedy uznał element kursu za wykonany, np. aby mógł zaznaczać sobie, z którymi materiałami już się zapoznał, a które ma jeszcze do przestudiowania.

Tworzenie kopii zapasowej kursu

Platforma jest wyposażona w moduł, który umożliwia stworzenie trzech rodzajów kopii zapasowej kursu:

[1] kopii zawierającej wyłącznie zasoby i aktywności,

[2] kopii zawierającej zasoby i aktywności oraz dane o działalności użytkowników,

[3] kopii zawierającej zasoby i aktywności oraz dane o działalności użytkowników, przy czym imię i nazwisko jest usunięte.

Najczęściej tworzoną kopią jest kopia [1], która służy jako baza do odtwarzania kursu i tworzenia z niego kolejnych kursów.

Chcąc stworzyć kopię zapasową kursu, wejdź do tego kursu, kliknij w szare koło zębate i wybierz Kopia zapasowa. Zobaczysz ekran, na którym możesz zdecydować o ogólnych ustawieniach kopii zapasowej (np. czy powinna zawierać dane użytkowników)

W tej instrukcji omówiona jest kopia bez użytkowników, zatem należy odznaczyć Dołącz zapisanych użytkowników i przejdź dalej kilkając Kontynuuj.

W kolejnym kroku zobaczysz ekran, na którym zdecydujesz jakie elementy kursu powinna zawierać kopia.

Po odznaczeniu wszystkich niechcianych elementów kliknij Kontynuuj i przejdź dalej.

W kolejnym kroku zobaczysz przegląd ustawień i elementów, które mają się w kopii pojawić. Jest to też moment, gdy możesz automatyczną nazwę pliku z kopią zamienić na swoją własną.

Kopia jest kompletowana.

Gdy jest gotowa kliknij Kontynuuj.

W ostatnim kroku możesz pobrać kopię zapasową na swój dysk.

Tworzenie kopii zapasowej kursu z użytkownikami (archiwizowanie prac studenckich)

Typem kopii zapasowej, która może być bardzo przydatna jest kopia zawierająca dane o użytkownikach (wypowiedzi na forum, prace, wyniki testów).

Kopię zawierającą informację o użytkownikach tworzy się bardzo podobnie jak zwykłą kopię, ale należy pozostawić zaznaczone Dołącz zapisanych użytkowników i koniecznie należy zaznaczyć Uwzględnij logi kursu oraz Uwzględnij historię oceniania.

Należy również pozostawić zaznaczone Dane użytkownika na drugim etapie wykonywania kopii zapasowej.

Po wykonaniu takiej kopii należy ją pobrać na swój komputer.

Z wykonaniem takiej kopii wiążą się jednak dodatkowe zasady. Każdy Prowadzący może tworzyć kopie kursów z danymi użytkowników na obszarze wydziałowym, natomiast nie może ich odtworzyć na tym obszarze. Jeśli zaistnieje potrzeba odtworzenia takiej kopii należy skontaktować się z Centrum e-Learningu (upel@agh.edu.pl) zostanie utworzony obszar na którym Prowadzący będzie mógł odtworzyć taki kurs.

Włączanie/wyłączanie widoczności dziennika ocen

Dziennik ocen jest elementem, który jest automatycznie tworzony dla każdego kursu na bazie listy studentów oraz ocenianych elementów kursu (zadań, testów, warsztatów itd.)

Dziennik jest dla Prowadzącego zawsze dostępny. O tym czy studenci będą widzieli dziennik decydduje Prowadzący.

Aby o tym zdecydować wejdź do Edytuj ustawienia

Następnie wybierz odpowiadającą Ci opcję w Wygląd / Pokaż dziennik ocen studentom

Jeśli zdecydujesz, że chcesz wyświetlić dziennik studentom każdy student będzie widział wyłącznie swoje oceny.

Przeliczanie ilości zdobytych punktów na skalę ocen AGH

Dziennik ocen wyświetla ilość punktów przyznanych przez prowadzącego. Prowadzący może zmienić to ustawienie i w ramce z oceną wyświetlić zarówno punkty jak i nazwy ocen ze skali AGH.

Dziennik ocen może więc wyglądać tak lub tak:

Co zrobić, aby uzyskać efekt widoczny na dolnym zrzucie? Wejdź do dziennika ocen, z rozwijanego menu po stronie prawej wybierz Ustawienia ocen w kursie.

Następnie w kategori Ustawienia pozycji ocen, przestaw Sposób wyświetlania oceny na Punkty (nazwa oceny)

Zapisz zmiany.

W kolejnym kroku z rozwijanego menu w prawym górnym rogu wybierz Nazwy ocen: wejście.

Kliknij Edytuj nazwy ocen

Zmień w tabeli nazwy ocen i ich zakresy wg Regulaminu Studiów AGH (§13) pamiętając o zaznaczeniu opcji Nadpisz ustawienia domyslne witryny.

Gdy wytyczne dotyczące ocen są gotowe kliknij Zapisz zmiany.

Gotowe! Od teraz dziennik ocen będzie przeliczał każde przyznane punkty na oceny zdefinowane wg skali z Regulaminu Studiów AGH.

Oceny nie wyświetlają się w dzienniku ocen

Najczęstszą przyczyną niewyświetlania się ocen w Dzienniku ocen pomimo wystawienia ich w zadaniu jest przypadkowe włącznie Przepływu pracy w ocenianiu (lub zapomnienie o tym, że funkcja ta jest aktywna).

Przepływ pracy w ocenianiu to moduł, który pozwala na wieloetapowe ocenianie pracy i oznaczanie każdego etapu. Ocena jest wtedy niewidoczna w Dziennku ocen, aż do zakończenia całego procesu.

Rozwiązaniem jest wyłączenie tej opcji jeśli została włączona przypadkowo.

Jeśli ta opcja została włączona celowo, wtedy wystarczy przestawić Przepływ na ostatni stan Ocena opublikowana i ocena zostanie opublikowana w Dzienniku ocen.

Można to zrobić przy każdym studencie indywidualnie lub dla wszystkich hurtowo.

Aby zrobić to dla jednej osoby, wejdź do zadania przesłanego przez wybranego studenta i przy jego ocenie przestaw Stan przepływu pracy w ocenianiu na Ocena opublikowana.

Aby zmienić to dla wszystkich studentów hurtowo wejdź do zadania, następnie w zadaniu do listy studentów z ich ocenami. Pod listą (mini-dziennikiem dla zadania) jest opcja Z wybranymi i tam jest lista rozwijana pozwalająca hurtowo zmienić to ustawienie.

Udostępnienia studentowi testu na szczególnych zasadach

Może się zdarzyć, że student nie mógł wziąć udziału w teście, termin minął, a prowadzący chciałby udostępnić test tej jednej osobie nie udostępniając go ponownie całej grupie.

Aby to zrobić, wejdź do wybranego testu, klikając w jego nazwę. Będąc w teście kliknij w koło zębate w prawym górnym rogu.

Z menu wybierz Wyjątki użytkownika.

Wyszukaj osobę, dla której chcesz zmienić warunki i ustaw opcje wg. własnych preferencji dla tej jednej osoby.

Wygasanie kont studenckich

Konto studenckie na platformie UPeL wygasa wraz z utratą przez użytkownika statusu studenta (po obronie pracy dyplomowej).