Narzędzia do wspomagania e-Learningu >>> Strona główna >>>

Na tej stronie znajdziesz krótkie instrukcje wyjaśniające różne funkcjonalności Uczelnianej Platformy e-Learningowej (UPeL), o które jesteśmy najczęściej pytani.

Jeśli nie odnajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie możesz zajrzeć do pełnej dokumentacji platformy Moodle (na której oparta jest platforma UPeL): www.moodle.org

Zawsze możesz też skontaktować się z Centrum e-Learningu i zadać pytanie.
Adres do kontaktu: cel@agh.edu.pl

Zespół Centrum e-Learningu AGH
www.cel.agh.edu.pl

O Uczelnianej Platformie e-Learningowej (UPeL)

Platforma oparta jest o system Moodle, jedno z najbardziej kompleksowych rozwiązań edukacyjnych stosowanych na całym świecie.

Każdy wydział, a także kilka jednostek pozawydziałowych posiada swój obszar platformy. Obszarami wydziałowymi zarządzają administratorzy wydziałowi. Nad wszystkim czuwają administratorzy z Centrum e-Learningu >> LISTA OBSZARÓW I ADMINISTRATORÓW.

Uczelniana Platforma e-Learningowa AGH jest utrzymywana na serwerach Centrum e-Learningu zlokalizowanych w Uczelnianym Centrum Informatyki.

Aktywacja konta na UPeL

Każdy nauczyciel akademicki, doktorant i student posiadający konto w systemie dziekanat może samodzielnie aktywować konto na Uczelnianej Platformie e-Learningowej (UPeL). Aktywacja konta daje dostęp do obszaru wydziału macierzystego i pozwala na natychmiastowe korzystanie z platformy.

Dodatkowo nauczyciele akademiccy posiadający w systemie dziekanat konto dydaktyka mają od razu uprawnienia do zakładania kursów.

Aby aktywować konto, wybierz z LISTY OBSZARÓW I ADMINISTRATORÓW obszar swojego wydziału. Następnie kieruj się wskazówkami umieszczonymi pod formularzem logowania.

Platforma UPeL składa się z kilkunastu obszarów wydziałowych oraz kilku obszarów jednostek pozawydziałowych. Każdy użytkownik automatycznie ma dostęp do obszaru swojego wydziału macierzystego a także innych obszarów pozawydziałowych.

Jeśli potrzebujesz aktywować konto na innym obszarze wydziałowym zgłoś taką potrzebę na adres upel@agh.edu.pl.

Zakładanie kursu

Aby założyć kurs na obszarze wydziałowym platformy UPeL wejdź do Administracji serwisu.

Wybierz Zarządzaj kursami i kategoriami.

Kliknij przycisk Utwórz nowy kurs.

Pojawia się formatka, z pomocą której założysz nowy kurs i zdecydujesz o jego ustawieniach.

Niektóre elementy są oczywiste, niektórym warto poświęcić chwilę uwagi. Te trudniejsze zostaną tu omówione.

Krótka nazwa kursu: Warto zadbać o to by była ona charakterystyczna (może np. składać się z pierwszych liter słów występujących w tytule kursu). Jest to ważne ponieważ ta skrócona nazwa będzie pojawiać się w pasku nawigacyjnym w górnej części platformy oraz na liście MOJE KURSY z lewej strony platformy. Będzie się też pojawiać na początku tytułów maili wysyłanych z platformy.

Układ: Najczęściej stosowanym układem jest układ tematyczny pozwala na największą swobodę i elastyczność w organizacji kursu. Kurs dzielony jest na sekcje tematyczne, a autor kursu może decydować o tytule każdej sekcji.

Śledzenie ukończenia: W śledzeniu ukończenia decyduję się o tym czy ma zostać włączona możliwość zaznaczania przez studentów i przez system ukończonych elementów.

Wypełniając tę formatkę zakłada się kurs, a właściwie kontener na kurs, który w kolejnym kroku można wypełnić treściami i aktywnościami dla studentów.

Aby móc zacząć modyfikować kurs i uzupełniać go o zasoby i aktywności należy kliknąć w koło zębate w prawym górnym rogu i wybrać włącz tryb edycji.

Zasoby i aktywności można dodawać klikając Dodaj aktywność lub zasób.

Reset kursu przed nowym semestrem

Kurs raz poprowadzony można wyczyścić i uruchomić ponownie. Robi się to poprzez reset kursu.

Aby wykonać reset kursu wejdź do wybranego kursu, kliknij w szare koło zębate a następnie wybierz Reset.

Pojawi się formatka, w której definiujesz, jakie informacje mają zostać usunięte. Zaznacz wszystko, co chcesz wyczyścić.

Narzędzie do resetowania kursów jest wyposażone w opcję wyboru domyślnego. Przycisk Wybierz domyślne u dołu formatki zaznaczy do usunięcia wszystkie informacje o użytkownikach zostawiając np. założone grupy (puste) czy strukturę Dziennika ocen (kategorie, dodatkowe elementy).

Samodzielne zapisy studentów do kursu

W chwili założenia kursu domyślnie włączoną metodą zapisu do kursu jest Zapisywanie ręczne. Oznacza to, że tylko osoba z rolą Prowadzącego może zapisać studentów do kursu. W sytuacji, gdy grupy są liczne, jest to metoda pracochłonna i nieefektywna.

Aby studenci mogli sami zapisywać się do kursu, należy włączyć w kursie Zapisywanie samodzielne.

Aby włączyć w kursie Zapisywanie samodzielne wejdź do kursu. Z menu po stronie lewej wybierz Uczestnicy.

Na kolejnej stronie kliknij w szare koło zębate.

Jeśli w Twoim kursie zostało już kiedyś włączone Zapisywanie samodzielne zobaczysz je od razu na liście, możesz w nie klinąć i przejść od razu do ustawień.

Jeśli to nowy kurs, musisz najpierw włączyć Zapisywanie samodzielne. Aby włączyć Zapisywanie samodzielne kliknij w rozwijanym menu w Metoda zapisów

Spośród opcji, które się pojawiły wybierz Metoda zapisów.

Na stronie z listą metod zapisów aktywuj Zapisywanie samodzielne (student), poprzez kliknięcie w ikonę przekreślonego oka.

Następnie kliknij w ikonę koła zębatego, aby doprecyzować ustawienia.

Możesz tutaj zdefiniować, jak będzie działać włączona metoda.

Na liście jest wiele opcji. Kluczową opcją jest Klucz dostępu. Klucz dostępu warto wprowadzić. Dzięki temu tylko osoby, które go posiadają będą mogły zapisać się do tego kursu. Jeśli pozostawisz to miejsce puste, każdy użytkownik platformy będzie mógł zapisać się na kurs.

Domyślnie Zezwól na samodzielną rejestrację oraz Zezwól na nowe zapisy jest ustawione na Tak i tego nie zmieniaj.

Pozostałe opcje na tej liście możesz ustawić dowolnie. Niektóre są oczywiste, niektóre dysponują pomocnymi podpowiedziami dostępnymi po kliknięciu w szarą ikonę ze znakiem zapytania.

Po ustawieniu wszystkich opcji, kliknij Zapisz zmiany.

Opcję Zapisywanie ręczne, która jest na liście Metod zapisów pozostaw włączoną. Pozwoli to na manualne zapisywanie osób, np. dodatkowych prowadzących lub usuwanie osób, które pojawiły się w kursie, a nie powinny mieć do niego dostępu.

Samodzielne zapisy studentów do kursu z jednoczesnym przypisaniem do grup

Istnieje również możliwość uruchomienia samodzielnych zapisów z jednoczesnym przypisaniem studentów do konkretnych grup.

Aby to zrobić należy najpierw wykonać te same czynności co w przypadku Samodzielne zapisy studentów do kursów zwracając szczególną uwagę na dwa elementy: Klucz dostępu i Grupowe klucze dostępu.

W formatce definiującej zachowanie Zapisywania samodzielnego koniecznie ustaw Klucz dostępu dodatkowo ustaw opcję Użyj grupowych kluczy dostępu na Tak.

W kolejnym kroku przejdź elementu Uczestnicy w lewym menu platformy. Następnie na stronie z uczestnikami kliknij w szare koło zębate.

Z rozwijanej listy wybierz Grupy.

W oknie podglądu grup wybierz Utwórz grupę.

Nadaj grupie nazwę i ustal Klucz grupowy. Klucz będzie jednocześnie zapisywał do kursu i od razu przypisywał do tej grupy.

W zależności od potrzeb stwórz dowolną ilość grup, a klucze przekaż studentom np. podczas pierwszych zajęć.

Studentom przekaż tylko Klucz grupowy (nie przekazuj ogólnego klucza dostępu do kursu). Klucz grupowy spełnia dwie funkcje: zapisuje do kursu i zapisuje do odpowiedniej grupy.

Zapis drugiego prowadzącego do kursu

Do kursu można zapisać innego nauczyciela akademickiego lub doktoranta, a następnie przyznać mu rolę Prowadzącego. Zrobisz to w kilku prostych krokach. W tym celu kliknij w kategorię Uczestnicy w panelu po lewej stronie.

Otworzy się strona z listą uczestników już zapisanych do kursu. Aby dodać kolejną osobę, naciśnij szary przycisk Zapisz użytkowników.

Pojawi się okienko z dwoma polami do uzupełnienia. W pierwszej kolejności wpisz imię i nazwisko użytkownika, którego chcesz dodać do kursu. Podczas wpisywania rozwinie się lista z wszystkimi użytkownikami pasującymi do wprowadzanych liter. W przypadku, gdy dane odpowiadają kilku osobom, warto dokonać weryfikacji poprzez adres e-mail. Wybierz użytkownika klikając w odpowiednią pozycję.

W drugim kroku uzupełnimy pole Przypisz role. Z rozwijanej listy należy wybrać opcję Prowadzący bez praw edycji. Wybrane ustawienia potwierdzamy przyciskiem Zapisz użytkowników.

Na liście wszystkich użytkowników wyszukaj prowadzącego, zaznaczając odpowiednią literę nazwiska w alfabetycznym filtrze. Gdy wyświetli się pozycja prowadzącego, w kolumnie Role znajdziesz nazwę przypisanej mu roli.

Jeśli chciałbyś przyznać osobie rolę prowadzącego z prawem pełnej edycji kursu, to należy zgłosić to do administratora wydziałowego.

Tworzenie grup

W kursie możesz podzielić uczestników na grupy. Masz do wyboru kilka możliwości:

1. Możesz stworzyć grupy przed uruchomieniem kursu, przypisać każdej grupie odpowiedni klucz i w momencie, gdy uczestnicy będą się zapisywać do kursu od razu zostaną zapisani do odpowiedniej grupy.

2. Możesz założyć grupy, w momencie, gdy wszyscy już są w kursie i ręcznie przypisać poszczególne osoby do kursu.

3. Możesz założyć grupy, w momencie, gdy wszyscy są już w kursie i poprosić system aby przypisał uczestników losowo do grup.

Bez względu na to, którą opcję wybierzesz, w pierwszym kroku musisz założyć grupy. Aby to zrobić wejdź w zakładkę Uczestnicy w lewym górnym menu.

Kliknij w koło zębate w prawym górnym rogu, z rozwijanej listy wybierz Grupy.

Okno które się pojawia służy do zarządzania grupami. Aby założyć pierwszą grupę kliknij Dodaj grupę. Jeśli chcesz aby grupy powstały automatycznie kliknij Automatyczne tworzenie grup.

Decydując o ustawieniach grupy możesz w tym momencie podjąć decyzje, czy chcesz zapisywać uczestników ręcznie, czy chcesz ustalić różne klucze do różnych grup, aby uczestnicy zapisując się do kursu mogli od razu zostać przypisani do grupy.

Przypisywanie aktywności do grup

W jednym kursie mogą się znaleźć różne aktywności dla różnych grup. Członkowie danej grupy mogą nie widzieć aktywności przeznaczonych dla członków innych grup.

Aby przypisać aktywności do konkretnej grupy wejdź do kursu. W kolejnym kroku włącz tryb edycji. Przy wybranej aktywności kliknij Modyfikuj > Edytuj ustawienia.

W ustawieniach zadania odnajdź kategorię Ogranicz dostęp. Kliknij w nią, a następnie w przycisk Dodaj ograniczenie.

Spośród dostępnych opcji wybierz opcję Grupa, a następnie ustaw konkretną grupę, która powinna mieć dostęp do tego zadania.

Dobrą praktyką jest też ukrycie takiego zadania przed innymi grupami. Aby to zrobić kliknij w ikonę oka przy dopiero co dodanym ograniczeniu. Oko zmieni się na przekreślone i od tej pory tylko ta wybrana grupa będzie widzieć to zadanie w kursie.

Jako Prowadzący zobaczysz wszystkie zadania dla wszystkich grup w kursie z adnotacjami na temat ich dostępności dla poszczególnych grup.

Ocenianie zadań grupowych

Na kursie prowadzonym w podziale na grupy przydatna jest możliwość grupowego oceniania zadań.

Po wejściu do edycji ustawień zadania, w zakładce Ustawienia zadań grupowych wybierz TAK przy opcji “Zadanie realizowane w grupie”. Dodatkowo, zaznaczenie TAK przy “Wymaga grup do przesłania zadania” spowoduje, że student niezapisany do grupy nie będzie mógł wysłać odpowiedzi na zadanie.

Dzięki temu ustawieniu wystarczy, że tylko reprezentant grupy wyśle odpowiedź do zadania, a pozostałym osobom ta sama odpowiedź zostanie automatycznie przypisana w formularzu do oceniania dla prowadzącego.

Aby ocenić grupowo nadesłane zadanie, wejdź do formularza oceniania dla wybranej osoby z grupy (kliknij w zielony przycisk “Ocena”). Wpisz ocenę i informację zwrotną, a następnie zwróć uwagę czy na dole strony w polu “Ustawienia zadań grupowych” jest ustawione TAK.

Jeśli chcesz ocenić każdą osobę z grupy osobno i zróżnicować oceny, ustaw tą opcję na NIE.

Udostępnianie aktywności dla grupy na szczególnych zasadach

Na kursie prowadzonym w podziale na grupy przydatne jest definiowanie różnych warunków dostępu do tych samych aktywności dla poszczególnych grup czyli tzw. wyjątków dla grup. Na przykład, data oddania zadania czy data i czas rozwiązania testu może różnić się dla grupy A i B.

Wyjątki możesz ustawić dla zadań, testów oraz lekcji. W zależności od aktywności, do której przypisujesz wyjątek, opcje mogą nieznacznie różnić się, ale zawsze będzie chodziło o datę dostępu, czas, liczbę podejść oraz hasło do danej aktywności.

Aby przypisać wyjątek dla grup, wejdź do wybranej aktywność np. testu, klikając w jego nazwę. Następnie kliknij w koło zębate w prawym górnym rogu.

Z menu wybierz Wyjątki dla grupy.

W kolejnym oknie kliknij na Ustaw grupowe warunki (aktywności).

Wyszukaj grupę, dla której chcesz zmienić warunki i ustaw opcje wg. własnych preferencji.

Po zapisaniu dodaj wyjątek dla kolejnej grupy.

Uwaga: Jeśli przypiszesz studentowi szczególne zasady dostępu do wybranych aktywności i jednocześnie zapiszesz go do grupy z przypisanymi wyjątkami dostępu, to zasady przypisane dla pojedynczego studenta są nadrzędne w stosunku do wyjątku grupowego.

Włączenie możliwości odznaczania wykonanych zadań, przeczytanych materiałów (Twój postęp)

Platforma jest wyposażona w moduł, który ułatwia użytkownikom śledzenie swoich postępów poprzez zaznaczanie wykonanych zadań. Możesz go włączyć w każdym swoim kursie.

Aby włączyć Twój postęp wejdź do kursu, kliknij w szare koło zębate w prawym górnym i wybierz z listy Edytuj ustawienia. Na liście ustawień kursu odnajdź Śledzenie ukończenia. Kliknij i przestaw tę opcję na Tak.

Od tej chwili w ustawieniach każdego elementu (zasoby i aktywności) na kursie pojawiła się dodatkowa opcja.

Włącz tryb edycji. Wybierz dowolny element kursu, kliknij Modyfikuj > Edytuj ustawienia i w formatce danego elementu odnajdź kategorię Ukończenie aktywności.

Tutaj możesz ustalić co powoduje, że aktywność jest oznaczana jako wykonana. Może się to dziać automatycznie, np. gdy student osiągnie próg zaliczenia w teście lub gdy otrzyma ocenę za zadanie. Możesz też każdy element ustawić tak, aby student sam mógł oznaczyć, kiedy uznał element kursu za wykonany, np. aby mógł zaznaczać sobie, z którymi materiałami już się zapoznał, a które ma jeszcze do przestudiowania.

Status ukończenia kursu

Jeśli masz na kursie wiele aktywności, a tylko część z nich jest obowiązkowa, może skorzystać ze statusu ukończenia kursu , który ułatwia monitorowanie postępów uczestników.

Aby móc to zrobić musisz mieć uruchomiony Twój postęp

W pierwszym kroku kliknij w kursie w koło zębate w prawym górnym rogu. Z dostępnych opcji wybierz Ukończenie kursu.

Na liście, która się pojawi zaznacz te aktywności, które są obowiązkowe w twoim kursie. Następnie kliknij Zapisz zmiany.

Wróć do kursu, włącz tryb edycji. W lewym dolnym rogu kliknij Dodaj blok.

Z dostępnej listy wybierz Status ukończenia kursu.

Od tej pory klikając w Zobacz raport kursu, możesz zobaczyć skrócony raport aktywności z wyszczególnionych wybranych przez ciebie aktywności.

Twoi studenci klikając Więcej szczegółów mogą zobaczyć swój własny raport informujący o tym, ile zadań już mają zaliczonych.

Tworzenie kopii zapasowej kursu

Platforma jest wyposażona w moduł, który umożliwia stworzenie trzech rodzajów kopii zapasowej kursu:

[1] kopii zawierającej wyłącznie zasoby i aktywności,

[2] kopii zawierającej zasoby i aktywności oraz dane o działalności użytkowników,

[3] kopii zawierającej zasoby i aktywności oraz dane o działalności użytkowników, przy czym imię i nazwisko jest usunięte.

Najczęściej tworzoną kopią jest kopia [1], która służy jako baza do odtwarzania kursu i tworzenia z niego kolejnych kursów.

Chcąc stworzyć kopię zapasową kursu, wejdź do tego kursu, kliknij w szare koło zębate i wybierz Kopia zapasowa. Zobaczysz ekran, na którym możesz zdecydować o ogólnych ustawieniach kopii zapasowej (np. czy powinna zawierać dane użytkowników)

W tej instrukcji omówiona jest kopia bez użytkowników, zatem należy odznaczyć Dołącz zapisanych użytkowników i przejdź dalej kilkając Kontynuuj.

W kolejnym kroku zobaczysz ekran, na którym zdecydujesz jakie elementy kursu powinna zawierać kopia.

Po odznaczeniu wszystkich niechcianych elementów kliknij Kontynuuj i przejdź dalej.

W kolejnym kroku zobaczysz przegląd ustawień i elementów, które mają się w kopii pojawić. Jest to też moment, gdy możesz automatyczną nazwę pliku z kopią zamienić na swoją własną.

Kopia jest kompletowana.

Gdy jest gotowa kliknij Kontynuuj.

W ostatnim kroku możesz pobrać kopię zapasową na swój dysk.

Tworzenie kopii zapasowej kursu z użytkownikami (archiwizowanie prac studenckich)

Typem kopii zapasowej, która może być bardzo przydatna jest kopia zawierająca dane o użytkownikach (wypowiedzi na forum, prace, wyniki testów).

Kopię zawierającą informację o użytkownikach tworzy się bardzo podobnie jak zwykłą kopię, ale należy pozostawić zaznaczone Dołącz zapisanych użytkowników i koniecznie należy zaznaczyć Uwzględnij logi kursu oraz Uwzględnij historię oceniania.

Należy również pozostawić zaznaczone Dane użytkownika na drugim etapie wykonywania kopii zapasowej.

Po wykonaniu takiej kopii należy ją pobrać na swój komputer.

Z wykonaniem takiej kopii wiążą się jednak dodatkowe zasady. Każdy Prowadzący może tworzyć kopie kursów z danymi użytkowników na obszarze wydziałowym, natomiast nie może ich odtworzyć na tym obszarze. Jeśli zaistnieje potrzeba odtworzenia takiej kopii należy skontaktować się z Centrum e-Learningu (upel@agh.edu.pl) zostanie utworzony obszar na którym Prowadzący będzie mógł odtworzyć taki kurs.

Zaawansowane metody oceniania

Poza wystawieniem w zadaniu oceny w formie liczbowej, możesz skorzystać również z dwóch zaawansowanych metod oceniania: Listy kryteriów i Formularza kryteriów.

Aby to zrobić w edycji zadania, w kategorii Ocena wybierz jako Metodę oceniania Listę kryteriów lub Formularz kryteriów.

Następnie po zapisaniu zadania kliknij w koło zębate w prawym górnym rogu i wybierz z rozwijanego menu Listę kryteriów lub Formularz kryteriów.

Jeśli wybierzesz Listę kryteriów, system poprosi cię o wypełnienie tabeli, w której definiujesz każde kryterium oraz deklarujesz maksymalną liczbę punktów, które przyznasz za bardzo dobre spełnienie tego kryterium. Pamiętaj o opisie każdego kryterium, będzie on przydatny dla studentów.

Wypełniona lista kryteriów wygląda tak:

W trakcie sprawdzania pracy Lista kryteriów wygląda tak:

Jeśli wybierzesz Formularz kryteriów, system poprosi cię o wypełnienie w tabeli, w której każdy wiersz to osobne kryterium. Wiersze możesz podzielić na dowolną ilość elementów, tworząc w ten sposób kolejne poziomy w ramach danego kryterium.

Wypełniony formularz kryteriów wygląda tak:

W trakcie sprawdzania pracy Formularz kryteriów wygląda tak:

Prowadzący sprawdzając prace, zaznacza odpowiednie poziomy w ramach danego kryterium.

Włączanie/wyłączanie widoczności dziennika ocen

Dziennik ocen jest elementem, który jest automatycznie tworzony dla każdego kursu na bazie listy studentów oraz ocenianych elementów kursu (zadań, testów, warsztatów itd.)

Dziennik jest dla Prowadzącego zawsze dostępny. O tym czy studenci będą widzieli dziennik decydduje Prowadzący.

Aby o tym zdecydować wejdź do Edytuj ustawienia

Następnie wybierz odpowiadającą Ci opcję w Wygląd / Pokaż dziennik ocen studentom

Jeśli zdecydujesz, że chcesz wyświetlić dziennik studentom każdy student będzie widział wyłącznie swoje oceny.

Przeliczanie ilości zdobytych punktów na skalę ocen AGH

Dziennik ocen wyświetla ilość punktów przyznanych przez prowadzącego. Prowadzący może zmienić to ustawienie i w ramce z oceną wyświetlić zarówno punkty jak i nazwy ocen ze skali AGH.

Dziennik ocen może więc wyglądać tak lub tak:

Co zrobić, aby uzyskać efekt widoczny na dolnym zrzucie? Wejdź do dziennika ocen, z rozwijanego menu po stronie prawej wybierz Ustawienia ocen w kursie.

Następnie w kategori Ustawienia pozycji ocen, przestaw Sposób wyświetlania oceny na Punkty (nazwa oceny)

Zapisz zmiany.

W kolejnym kroku z rozwijanego menu w prawym górnym rogu wybierz Nazwy ocen: wejście.

Kliknij Edytuj nazwy ocen

Zmień w tabeli nazwy ocen i ich zakresy wg Regulaminu Studiów AGH (§13) pamiętając o zaznaczeniu opcji Nadpisz ustawienia domyslne witryny.

Gdy wytyczne dotyczące ocen są gotowe kliknij Zapisz zmiany.

Gotowe! Od teraz dziennik ocen będzie przeliczał każde przyznane punkty na oceny zdefinowane wg skali z Regulaminu Studiów AGH.

Włączanie/wyłączanie widoczności sumy ocen dla studentów

Wyłączenie widoczności sumy ocen z całego kursu dla studentów to przydatna opcja kiedy chcesz pokazać studentom końcową ocenę z zajęć dopiero na zakończenie semestru, a nie w trakcie jego trwania.

Domyślnie suma ocen jest widoczna. Aby ją ukryć, wejdź do dziennika ocen i w prawym górnym rogu strony włącz tryb edycji dla dziennika ocen.

Włączony tryb edycji dla dziennika ocen będzie łatwy do zaobserwowania, ponieważ pojawią się dodatkowe ikonki dla ustawień poszczególnych pozycji w dzienniku.

Kliknij w koło zębate przy nazwie kursu.

W oknie zaznacz pole Ukryte.

Możesz także ustawić, aby suma ocen była ukryta do konkretnej daty. Kliknij na Pokaż więcej i aktywuj ustawianie daty, klikając na Włącz, a następnie ustaw datę, do której oceny mają pozostać niewidoczne dla studentów.

Ukrywanie pojedynczych zadań lub ocen

W dzienniku ocen możesz ukryć pojedyncze oceny lub całe zadania. Aby to zrobić włącz tryb edycji w prawym górnym rogu, a następnie wybierz koło zębate przy danym zadaniu lub przy danej ocenie.

W oknie ustawień zaznacz opcję Ukryte.

Ty jako prowadzący zobaczysz daną oceną lub oceny w kolorze szarym, natomiast studenci nie będą ich widzieli.

Sposoby zliczania ocen

Na kursie możesz zliczać oceny wg 8 różnych strategii: suma ocen, średnia ocen, średnia ważona ocen, prosta średnia ważona ocen, mediana ocen, najniższa ocena, najwyższa ocena, dominanta (wartość najczęstsza).

Aby zmienić sposób zliczania ocen w kursie lub a kategorii, włącz tryb edycji dla dziennika ocen. Włączony tryb edycji dla dziennika ocen będzie łatwy do zaobserwowania, ponieważ pojawią się dodatkowe ikonki dla ustawień poszczególnych pozycji w dzienniku.

Kliknij na koło zębate przy nazwie kursu.

W menu Zestawienie wybierz, w jaki sposób mają zliczać się oceny w kursie i zapisz zmiany.

Strategie zaliczania ocen możesz ustawić dla całego kursu (kategoria główna) i dla podrzędnych kategorii w dzienniku ocen.

Wyjaśnienie jak działa każda strategia zliczania ocen (wraz z przykładem) dostępne na stronie dokumentacji platformy Moodle.

Własne obliczenia ocen

Niezależnie od tego, co jest ustawione domyślnie przez Administratora możesz włączyć edytor i samodzielnie decydować o tym jak mają zliczać się oceny z dzienniku.

W pierwszym kroku musisz aktywować taką możliwość. W dzienniku ocen, w menu w lewym górnym rogu wybierz opcję Preferencje: Dziennik ocen.

Na liście wybierz pierwszy element Pokaż obliczenia i ustaw je na TAK i zapisz zmiany na dole strony.

Po zapisaniu zmian, włącz Tryb edycji dla dziennika ocen. Przy elementach pojawi się ikonka kalkulatora. Kliknij w nią, aby ustawić własne obliczenia.

Szczegółowa informacja o tym jak stosować składnię do zapisu obliczeń jest dostępna na stronie dokumentacji platformy Moodle.

Dodawanie kategorii ocen

W dzienniku ocen możesz porządkować oceny wg kategorii, np. wg tematów lub typów aktywności.

Wejdź do dziennika ocen i z rozwijanego menu wybierz Ustawienia dziennika ocen.

Na stronie zobaczysz listę wszystkich aktywności jak zostały dodane na kursie. Na samym dole strony kliknij w przycisk Dodaj kategorię.

Wpisz nazwę kategorii oraz ustaw w jaki sposób mają liczyć się oceny za aktywności, które dodasz do tej kategorii. Strategia zliczania oceny w kategorii może być inna niż sposób zliczania oceny końcowej za cały kurs (więcej o strategiach zob. Sposoby zliczania ocen). Zapisz zmiany.

Nowa kategoria została automatycznie dodana na liście elementów w dzienniku. Aby dodać do niej wybrane aktywności, kliknij na ikonkę pionowej strzałki przy nazwie elementu.

Przy elemencie, których chcesz przenieść pojawi się słowo (Przenieś), a na liście elementów będą widoczne przerywane linie, które oznaczają miejsca w które możesz przesunąć element.

Kliknij w linię pod kategorią, do której chcesz przenieść aktywność i zapisz zmiany.

Wróć do głównego widoku dziennika ocen poprzez rozwijane menu Wejście - Dziennik ocen.

Dla nowo dodanej kategorii pojawiła się dodatkowa kolumna z sumą ocen, której widoczność można ukryć podobnie jak końcową sumę ocen w kursie, klikając na koło zębate przy nazwie kategorii (zob. Włączanie/wyłączanie widoczności sumy ocen dla studentów).

Dodatkowa ocena za aktywności spoza kursu

Dziennik ocen umożliwia prowadzącemu wpisywanie ręcznie dodatkowej oceny, np. za kolokwium przeprowadzone w sali lub za dodatkowe działania, które nie zostały zaplanowane w kursie na UPeL.

Dziennik ocen pozwala na dodanie takiej dodatkowej pozycji oceny, która nie występuje jako aktywność na kursie.

Wejdź do dziennika ocen i z rozwijanego menu wybierz Ustawienia dziennika ocen.

Na samym dole strony kliknij w przycisk Dodaj pozycję oceny.

Po kliknięciu otrzymasz formularz do ustawienia w jaki sposób ten dodatkowy element można w dzienniku ocen oceniać, czy ma być widoczna ocena dla studentów (i od kiedy). Możesz określić także wagę jeśli ustawienie kategorii, do której ten dodatkowy element jest przypisany na to pozwala (zob. sposób zliczania ocen). Zapisz zmiany.

Wartość oceny wpisujesz ręcznie z poziomu dziennika ocen.

Pamiętaj o każdorazowym zapisaniu ręcznie wprowadzonych ocen.

Oceny nie wyświetlają się w dzienniku ocen

Najczęstszą przyczyną niewyświetlania się ocen w Dzienniku ocen pomimo wystawienia ich w zadaniu jest przypadkowe włącznie Przepływu pracy w ocenianiu (lub zapomnienie o tym, że funkcja ta jest aktywna).

Przepływ pracy w ocenianiu to moduł, który pozwala na wieloetapowe ocenianie pracy i oznaczanie każdego etapu. Ocena jest wtedy niewidoczna w Dziennku ocen, aż do zakończenia całego procesu.

Rozwiązaniem jest wyłączenie tej opcji jeśli została włączona przypadkowo.

Jeśli ta opcja została włączona celowo, wtedy wystarczy przestawić Przepływ na ostatni stan Ocena opublikowana i ocena zostanie opublikowana w Dzienniku ocen.

Można to zrobić przy każdym studencie indywidualnie lub dla wszystkich hurtowo.

Aby zrobić to dla jednej osoby, wejdź do zadania przesłanego przez wybranego studenta i przy jego ocenie przestaw Stan przepływu pracy w ocenianiu na Ocena opublikowana.

Aby zmienić to dla wszystkich studentów hurtowo wejdź do zadania, następnie w zadaniu do listy studentów z ich ocenami. Pod listą (mini-dziennikiem dla zadania) jest opcja Z wybranymi i tam jest lista rozwijana pozwalająca hurtowo zmienić to ustawienie.

Udostępnienia studentowi testu na szczególnych zasadach

Może się zdarzyć, że student nie mógł wziąć udziału w teście, termin minął, a prowadzący chciałby udostępnić test tej jednej osobie nie udostępniając go ponownie całej grupie.

Aby to zrobić, wejdź do wybranego testu, klikając w jego nazwę. Będąc w teście kliknij w koło zębate w prawym górnym rogu.

Z menu wybierz Wyjątki użytkownika.

Wyszukaj osobę, dla której chcesz zmienić warunki i ustaw opcje wg. własnych preferencji dla tej jednej osoby.

Wygasanie kont studenckich

Konto studenckie na platformie UPeL wygasa wraz z utratą przez użytkownika statusu studenta (po obronie pracy dyplomowej).