Narzędzia do wspomagania e-Learningu >>> Strona główna >>>

Na tej stronie znajdziesz krótkie instrukcje wyjaśniające różne funkcjonalności Uczelnianej Platformy e-Learningowej (UPeL), o które jesteśmy najczęściej pytani.

Jeśli nie odnajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie możesz zajrzeć do pełnej dokumentacji platformy Moodle (na której oparta jest platforma UPeL): www.moodle.org

Zawsze możesz też skontaktować się z Centrum e-Learningu i zadać pytanie.
Adres do kontaktu: cel@agh.edu.pl

Zespół Centrum e-Learningu AGH
www.cel.agh.edu.pl

1. Samodzielne zapisy studentów do kursu

W chwili założenia kursu domyślnie włączoną metodą zapisu do kursu jest Zapisywanie ręczne. Oznacza to, że tylko osoba z rolą Prowadzącego może zapisać studentów do kursu. W sytuacji, gdy grupy są liczne, jest to metoda pracochłonna i nieefektywna.

Aby studenci mogli sami zapisywać się do kursu, należy włączyć w kursie Zapisywanie samodzielne.

Aby włączyć w kursie Zapisywanie samodzielne wejdź do kursu. W bloku Administracja (po lewej stronie platformy) wybierz Użytkownicy. Spośród opcji, które się pojawiły wybierz Metoda zapisów.

Na stronie z listą metod zapisów aktywuj Zapisywanie samodzielne (student), poprzez kliknięcie w ikonę przekreślonego oka.

Następnie kliknij w ikonę koła zębatego, aby doprecyzować ustawienia.

Możesz tutaj zdefiniować, jak będzie działać włączona metoda.

Na liście jest wiele opcji. Kluczową opcją jest Klucz dostępu. Klucz dostępu warto wprowadzić. Dzięki temu tylko osoby, które go posiadają będą mogły zapisać się do tego kursu. Jeśli pozostawisz to miejsce puste, każdy użytkownik platformy będzie mógł zapisać się na kurs.

Domyślnie Zezwól na samodzielną rejestrację oraz Zezwól na nowe zapisy jest ustawione na Tak i tego nie zmieniaj.

Pozostałe opcje na tej liście możesz ustawić dowolnie. Niektóre są oczywiste, niektóre dysponują pomocnymi podpowiedziami dostępnymi po kliknięciu w szarą ikonę ze znakiem zapytania.

Po ustawieniu wszystkich opcji, kliknij Zapisz zmiany.

Opcję Zapisywanie ręczne, która jest na liście Metod zapisów pozostaw włączoną. Pozwoli to na manualne zapisywanie osób, np. dodatkowych prowadzących lub usuwanie osób, które pojawiły się w kursie, a nie powinny mieć do niego dostępu.

2. Samodzielne zapisy studentów do kursu z jednoczesnym przypisaniem do grup

Istnieje również możliwość uruchomienia samodzielnych zapisów z jednoczesnym przypisaniem studentów do konkretnych grup.

Aby to zrobić należy najpierw wykonać te same czynności co w przypadku Samodzielne zapisy studentów do kursów.

W formatce definiującej zachowanie Zapisywania samodzielnego dodatkowo ustaw opcję Użyj grupowych kluczy dostępu na Tak.

W kolejnym kroku przejdź do bloku Administracja. Wybierz Użytkownicy > Grupy.

W oknie podglądu grup wybierz Utwórz grupę.

Nadaj grupie nazwę i ustal Klucz grupowy, który będzie jednocześnie zapisywał do kursu i od razu przypisywał do tej grupy.

W zależności od potrzeb stwórz dowolną ilość grup, a klucze przekaż studentom np. podczas pierwszych zajęć.

Studentom przekaż tylko Klucz grupowy (nie przekazuj ogólnego klucza dostępu do kursu). Klucz grupowy spełnia dwie funkcje: zapisuje do kursu i zapisuje do odpowiedniej grupy.

3. Udostępnienia studentowi testu na szczególnych zasadach

Może się zdarzyć, że student nie mógł wziąć udziału w teście, termin minął, a prowadzący chciałby udostępnić test tej jednej osobie nie udostępniając go ponownie całej grupie.

Aby to zrobić, wejdź do wybranego testu, klikając w jego nazwę. Będąc w teście, w bloku Administracja wybierz Administracja testem > Wyjątki użytkownika.

Kliknij przycisk Ustaw indywidualne warunki testu. Wybierz osobę, dla której chcesz zmienić warunki i ustaw opcje wg. własnych preferencji dla tej jednej osoby.

4. Automatyczne przeliczanie punktów na oceny wg. Regulaminu AGH

Na każdym obszarze Wydziałowym UPeL są zdefiniowane zakresy ocen na bazie Regulaminu AGH. Aby z nich skorzystać wystarczy włączyć je w wybranym kursie.

Aby włączyć przeliczanie punktów na oceny z Regulaminu AGH wejdź do kursu. W bloku Administracja kliknij Oceny. W Dzienniku ocen z rozwijanego menu w lewym górnym rogu wybierz Ustawienia ocen w kursie.

Na liście opcji w drugiej kategorii Ustawienia pozycji ocen zmień Typ wyświetlanej oceny na którąś z opcji zawierających Nazwę oceny.

Najczęściej używana i rekomendowana opcja to Punkty (Nazwa oceny). Jest lubiana za to, że wyświetla informację o wynikach w dwóch formatach i umożliwia zarówno podgląd uzyskanych przez studenta punktów, jak i finalnej oceny za zadanie.

Na koniec kliknij Zapisz zmiany.

5. Przypisywanie aktywności do grup

W jednym kursie mogą się znaleźć różne aktywności dla różnych grup. Członkowie danej grupy mogą nie widzieć aktywności przeznaczonych dla członków innych grup.

Aby przypisać aktywności do konkretnej grupy wejdź do kursu. W kolejnym kroku włącz tryb edycji. Przy wybranej aktywności kliknij Modyfikuj > Edytuj ustawienia.

W ustawieniach zadania odnajdź kategorię Ogranicz dostęp. Kliknij w nią, a następnie w przycisk Dodaja ograniczenie. Spośród dostępnych opcji wybierz opcję Grupa, a następnie ustaw konkretną grupę, która powinna mieć dostęp do tego zadania.

Dobrą praktyką jest też ukrycie takiego zadania przed innymi grupami. Aby to zrobić kliknij w ikonę oka przy dopiero co dodanym ograniczeniu. Oko zmieni się na przekreślone i od tej pory tylko ta wybrana grupa będzie widzieć to zadanie w kursie.

Jako Prowadzący zobaczysz wszystkie zadania dla wszystkich grup w kursie z adnotacjami na temat ich dostępności dla poszczególnych grup.

6. Włączenie możliwości odznaczania wykonanych zadań, przeczytanych materiałów (Twój postęp)

Platforma jest wyposażona w moduł, który ułatwia użytkownikom śledzenie swoich postępów poprzez zaznaczanie wykonanych zadań. Możesz go włączyć w każdym swoim kursie.

Aby włączyć Twój postęp wejdź do kursu, w bloku Administracja kliknij Edytuj ustawienia. Na liście ustawień kursu odnajdź Śledzenie ukończenia. Kliknij i przestaw tę opcję na Tak.

Od tej chwili w ustawieniach każdego elementu (zasoby i aktywności) na kursie pojawiła się dodatkowa opcja.

Włącz tryb edycji. Wybierz dowolny element kursu, kliknij Modyfikuj > Edytuj ustawienia i w formatce danego elementu odnajdź kategorię Ukończenie aktywności.

Tutaj możesz ustalić co powoduje, że aktywność jest oznaczana jako wykonana. Może się to dziać automatycznie, np. gdy student osiągnie próg zaliczenia w teście lub gdy otrzyma ocenę za zadanie. Możesz też każdy element ustawić tak, aby student sam mógł oznaczyć, kiedy uznał element kursu za wykonany, np. aby mógł zaznaczać sobie, z którymi materiałami już się zapoznał, a które ma jeszcze do przestudiowania.

7. Oceny nie wyświetlają się w dzienniku ocen

Najczęstszą przyczyną niewyświetlania się ocen w Dzienniku ocen pomimo wystawienia ich w zadaniu jest przypadkowe włącznie Przepływu pracy w ocenianiu (lub zapomnienie o tym, że funkcja ta jest aktywna).

Przepływ pracy w ocenianiu to moduł, który pozwala na wieloetapowe ocenianie pracy i oznaczanie każdego etapu. Ocena jest wtedy niewidoczna w Dziennku ocen, aż do zakończenia całego procesu.

Rozwiązaniem jest wyłączenie tej opcji jeśli została włączona przypadkowo.

Jeśli ta opcja została włączona celowo, wtedy wystarczy przestawić Przepływ na ostatni stan Ocena opublikowana i ocena zostanie opublikowana w Dzienniku ocen.

Można to zrobić przy każdym studencie indywidualnie lub dla wszystkich hurtowo.

Aby zrobić to dla jednej osoby, wejdź do zadania przesłanego przez wybranego studenta i przy jego ocenie przestaw Stan przepływu pracy w ocenianiu na Ocena opublikowana.

Aby zmienić to dla wszystkich studentów hurtowo wejdź do zadania, następnie w zadaniu do listy studentów z ich ocenami. Pod listą (mini-dziennikiem dla zadania) jest opcja Z wybranymi i tam jest lista rozwijana pozwalająca hurtowo zmienić to ustawienie.

8. Tworzenie kopii zapasowej kursu

Platforma jest wyposażona w moduł, który umożliwia stworzenie trzech rodzajów kopii zapasowej kursu:

[1] kopii zawierającej wyłącznie zasoby i aktywności,

[2] kopii zawierającej zasoby i aktywności oraz dane o działalności użytkowników,

[3] kopii zawierającej zasoby i aktywności oraz dane o działalności użytkowników, przy czym imię i nazwisko jest usunięte.

Najczęściej tworzoną kopią jest kopia [1], która służy jako baza do odtwarzania kursu i tworzenia z niego kolejnych kursów.

Chcąc stworzyć kopię zapasową kursu, wejdź do tego kursu i bloku Administracja wybierz Kopia zapasowa. Zobaczysz ekran, na którym możesz zdecydować o ogólnych ustawieniach kopii zapasowej (np. czy powinna zawierać dane użytkowników)

W tej instrukcji omówiona jest kopia bez użytkowników, zatem należy odznaczyć Dołącz zapisanych użytkowników i przejdź dalej kilkając Kontynuuj.

W kolejnym kroku zobaczysz ekran, na którym zdecydujesz jakie elementy kursu powinna zawierać kopia.

Po odznaczeniu wszystkich niechcianych elementów kliknij Kontynuuj i przejdź dalej.

W kolejnym kroku zobaczysz przegląd ustawień i elementów, które mają się w kopii pojawić. Jest to też moment, gdy możesz automatyczną nazwę pliku z kopią zamienić na swoją własną.

Kopia jest kompletowana.

Gdy jest gotowa kliknij Kontynuuj.

W ostatnim kroku możesz pobrać kopię zapasową na swój dysk.

9. Tworzenie kopii zapasowej kursu z użytkownikami (archiwizowanie prac studenckich)

Typem kopii zapasowej, która może być bardzo przydatna jest kopia zawierająca dane o użytkownikach (wypowiedzi na forum, prace, wyniki testów).

Kopię zawierającą informację o użytkownikach tworzy się bardzo podobnie jak zwykłą kopię, ale należy pozostawić zaznaczone Dołącz zapisanych użytkowników i koniecznie należy zaznaczyć Uwzględnij logi kursu oraz Uwzględnij historię oceniania.

Należy również pozostawić zaznaczone Dane użytkownika na drugim etapie wykonywania kopii zapasowej.

Po wykonaniu takiej kopii należy ją pobrać na swój komputer.

Z wykonaniem takiej kopii wiążą się jednak dodatkowe zasady. Każdy Prowadzący może tworzyć kopie kursów z danymi użytkowników na obszarze wydziałowym, natomiast nie może ich odtworzyć na tym obszarze. Jeśli zaistnieje potrzeba odtworzenia takiej kopii należy skontaktować się z Centrum e-Learningu (upel@agh.edu.pl) zostanie utworzony obszar na którym Prowadzący będzie mógł odtworzyć taki kurs.

10. Reset kursu przed nowym semestrem

Kurs raz poprowadzony można wyczyścić i uruchomić ponownie. Robi się to poprzez reset kursu.

Aby wykonać reset kursu wejdź do wybranego kursu, a następnie w bloku Administracja kliknij Reset.

Pojawi się formatka, w której definiujesz, jakie informacje mają zostać usunięte. Zaznacz wszystko, co chcesz wyczyścić.

Narzędzie do resetowania kursów jest wyposażone w opcję wyboru domyślnego. Przycisk Wybierz domyślne u dołu formatki zaznaczy do usunięcia wszystkie informacje o użytkownikach zostawiając np. założone grupy (puste) czy strukturę Dziennika ocen (kategorie, dodatkowe elementy).